Login to your account

Username *
Password *
 
 

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА

 НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ТЕМПУС-2000 ОДД

Темпус 2000 ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130065898, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Генерал Гурко“ 13, вх. В, ап. 57.

Дейността на фирмата е в сектора на технологичните решения. Предлага сервиз и поддръжка на офис техника; асемблиране на компютърни системи; разработване на софтуерни решения; консултации и продажби на офис техника.

Можете да се свържете с нас на горепосочения адрес и/или на:

Тел.: +35952/660990; 0700 11 333;

Факс: +35952/660984;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Уебсайт: http://www.tempus.bg/

 1. Цели на политиката

С настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни Темпус 2000 ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и се ангажира да защитава личната информация, която те предоставят, чрез въведени подходящи технически и организационни мерки, в съответствие със законодателството.

С настоящата Политика фирмата цели да информира физическите лица за целите на събиране, обработване и съхранение на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните. Дава информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

 1. Използвани термини и дефиниции

 

 • Лични данни - всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци;
 • Обработване на лични данни - всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване;
 • Администратор на лични данни – фирма или институция, която определя защо и как се обработват лични данни;
 • Обработващ лични данни – трета страна, външна за фирмата или институцията, която обработва лични данни от нейно име и по определен от нея начин.
 1. Лични данни, обработвани в Темпус 2000 ООД, цел на обработката на ЛД

 

Темпус 2000 ООД като администратор на лични данни обработва лични данни за идентифициране на физическите лица. Личните данни са предоставени от физическите лица, за които се отнасят, във връзка с предоставяне на продукти и услуги, които предлага фирмата.

При обработката на лични данни Темпус 2000 ООД спазва следните принципи: законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност.

Фирмата не обработва чувствителни лични данни на клиентите.

В зависимост от конкретните цели и основания Темпус 2000 ООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 • Име;
 • ЕГН;
 • Телефонен номер;
 • Адрес;
 • Адрес на електронна поща;
 • IP адрес;
 • Видеозапис - в процеса на предоставяне на стоките/услугите, при посещение в сервиз и/или офис, изготвен с оборудване за видеонаблюдение за охранителни цели.

Във връзка с предлаганите от Темпус 2000 ООД продукти и услуги, личните данни се използват за следните легитимни цели:

 • Отговаряне на запитвания от клиенти по тел. и/или e-mail;
 • Изготвяне на оферта;
 • Изготвяне на документи при осъществяване на продажба – ППП, гаранционна карта;
 • Доставка на стока до адрес;
 • Генериране на сервизна поръчка във връзка с обслужването на гаранционна/извънгаранционна техника;
 • Сервизни услуги с отдалечен достъп – IP адрес.

В изпълнение на свои законови задължения Темпус 2000 ООД обработва данните за следните цели:

 • Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
 • Издаване на фактури;
 • За извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни органи.
 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните данни

 

Темпус 2000 ООД като администратор на лични данни има право да разкрие обработваните лични данни само на следните категории лица:

 • Физически лица, за които се отнасят данните;
 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Темпус 2000 ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, НАП, МВР и др.;
 • Физически и юридически лица, обработващи лични данни, за които правото произтича по силата на сключен с Темпус 2000 ООД договор:
 • Счетоводна къща – обработка на счетоводни документи, съдържащи ЛД /фактури, банкови извлечения и др./ за целите на данъчното законодателство;
 • Куриерски фирми – с цел изпълнение на поетите от фирмата задължения по доставяне на закупена/ремонтирана стока.
 1. Срок на съхранение на личните данни

 

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 • Лични данни, обработвани с цел изготвяне на оферта, се съхраняват за срок от 11 (единадесет) години;
 • Лични данни, обработвани с цел продажба на стока/услуга, се съхраняват до една година след изтичане на абсолютната давност на документите по закон;
 • Видеозапис – офис - до 28 дни от създаване на записа; сервиз – до 14 дни

 

 1. Права на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от Темпус 2000 ООД, ред за упражняване на права

 

Физическите лица, чиито лични данни се обработват, имат следните права:

 • Право на информираност относно данните, които идентифицират администратора и неговите представители, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
 • Право на достъп до отнасящи се до тях данни;
 • Право на заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД; както и право да се поиска да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
 • Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни при наличие на законово основание за това и срещу обработването и разкриването на трети лица на личните данни за целите на директния маркетинг;
 • Да оттеглят своето съгласие за обработка на личните данни, когато обработката им се основава на съгласие;
 • Право на защита пред КЗЛД и съдебен ред.

Клиентите упражняват правата си след като се легитимират, като подават писмено заявление до Темпус 2000 ООД, съдържащо минимум следната информация:

 • име, тел., адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаването на искането, съответно – 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране исканите данни.

Фирмата изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис или по пощата, с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията.

Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.

В случай, че фирмата не отговори на искането за достъп до лични данни в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови права, свързани със защитата на личните данни, той има право да упражни правото си на защита.

 1. Отказ от предоставяне на лични данни, последици

Изисканите от Темпус 2000 ООД лични данни са съобразени с продуктите и услугите, които се предлагат.

Отказът от предоставяне на някои от данните  би възпрепятствал възможността да се изпълнят коректно поетите към клиента задължения, свързани с продажбата на стоки/услуги.

 1. Информация за ползването на интернет сайта на Темпус 2000 ООД, IP адреси, „бисквитки“

 

Лични данни

За да се осъществи онлайн покупка на сайтовете на Темпус 2000 ООД е необходимо да се предоставят следните лични данни: име, адрес за доставка, тел., ЕГН/при нужда от фактура/.

Непредоставянето на тези данни препятства възможността да се осъществи продажбата.

Когато се предоставят лични данни на интернет сайтовете на фирмата, информацията е защитена чрез набор от  процедури и технологии за сигурност и се запазва само за периода, необходим да се изпълнят целите в тази политика за защита на личните данни.

„Бисквитки“

Нашите интернет сайтове използват технологията наречена „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък текстови файл, който се поставя на твърдия диск на потребителя от сървър. Единствената цел на „бисквитките“ в сайтовете на фирмата ни - да се позволи защитен достъп до онлайн магазина, чрез потребителско име и парола.

Електронната платформа на сайтовете на Темпус 2000 ООД НЕ използва файлове с данни тип „бисквитка“, за да събира и запомня информация за потребностите и предпочитанията на клиента.

IP адрес

При посещение на нашите сайтове НЕ се събират и съхраняват IP адресите на потребителите с цел тяхното идентифициране.